نوید سلامتی

۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه

nevus خال خدايي

Nevus اصطلاح طبي خال يا Mole بوده خال  يك حالت بسيار  شایع است.كه تقریبا هر فرد بالغ دارای چندعدد آن ميباشد. بزرگسالانی که جلدروشن دارند، اغلبا داراي خال های بیشتر ميباشند.اگر شما 10 تا 40 خال بر روی جلدخود  داشته باشد. این يك حالت طبیعی است

علايم خال:
خالها در ابتدا بشكل لكه هاي نصواري رنگ شروع شده  كه بنام خالهاي juctional  ياد ميگردند كه از سبب موجوديت غير نارمل حجرات رنگساز جلد در يك قسمت خاص جلد  جايي كه طبقه سطحي جلد يا اپيدرم با طبقه متوسط جلد يا درم بوجود مييايد كه اصطلاآ آنرا از نظر هستولوژي بنام Nests of Melanocyte     ياد مينمايند اين خال ها بمرور زمان به قسمتهاي عميقتر جلد( طبقه درم) نفوذ نموده بطرف سطح جلد نيز رشد ميكنند كه رنگ آن تيره گرديده و از سطح جلد برجسته بنظر ميرسند با نفوذ عميق تر اين خال ها ممكن رنگ خال با مرور زمان روشن شده و بالاخره برنگ جلد و يا رنگ سرخ برگردد كه اين شكل خال بنام dermal nevus  ياد ميگردد و اندازه آن بزرگترو رنگ آن روشنتر ميباشد.
خالها در بدن شما دارای این ویژگی ميباشد:

 1   .ر نگ خالها اكثرآ قهوه ای بوده  اما می تواند مایل به سرخ، سياه ، آبی،همرنگ جلد و یا حتی بی رنگ باشد
2. شکل خالها  مدور ميباشد
3. سطح خال صاف و اندکی برجسته ميباشد و گاهي هم درشت خصوصآ در سنين بالاتر
4.  با گذشت  ماه ها يكسان به نظر می رسد يعني داراي رشد بسيار بطي ميباشد
تمام خال ممکن است به طور یکسان و هم مانند نباشند. حتی در عين شخص، خال ها می توانند در اندازه ، شکل ، یا رنگ از هم متفاوت باشند. خال می تواند داراي مو بوده كه اين مو ها گاهي درشت سياه رنگ و ضخيمتر از موهاي جلد نارمل ميباشد. برخی از خال های خدايي  به آهستگي در طول زمان تغییر کرده و حتی ناپدید شوند و تعداد محدودي از خالها بعد از 70 سالگي باقي ميماند ولي معمولآ بعد از 40 سالگي در قسمت هاي جلد روي و تنه اندفاعات بر جسته از سطح جلد كه رنگ نصواري دارند بوجود مييايد كه بنام سيبوريك كراتوزيس ياد ميگردد كه گاهي با خال اشتباه گرفته ميشود.
خال های خدايي  می توانند در هر جایی بر روی جلد شما ظا هر شود. خال ها ميتوانند  بجز از روی جلد سر ، بین انگشتان دست و پا، كف دست پا و ها، و حتی در زیر ناخن بوجود آيد
خال در کودکان:
 پدر و مادر طفلي كه مصاب خال است باید بدانند  كه خال بر روی جلد يك کودک به طور کلی چيز نگران کننده نبوده ويك حالت طبیعی است خال های جدید در طول دوران کودکی و نوجوانی ظاهر خواهند شد. چنانچه کودک رشد می کند خال ها  نيز رشد خواهند کرد. بعضی از خال های خدايي تیره رنگ خواهد شد ، تعداد ديگري هم با گذشت زمان روشنتر خواهند شد.
هر فرد بالغ دارای چند ين عدد خال ميباشد. اکثر بزرگسالان داراي خالهاي كه بنام خال معمولي ياد ميشود ميباشند.
انواع دیگری از خال ها وجود دارد. كه برخی از انواع آن خطر فرد را برای ابتلا به ملانوم كه یک نوع سرطان جلد است افزایش ميدهد. این خال ها در زیر توضیح داده شده اند.
به خال هاي دسپلاستيك (dysplastic):
این نوع خال می تواند مانند ملانوم كه يك نوع سرطان جلدي است بنظر برسد. ولي ملانوم نبوده. اما نزد كساني كه كه دراي حالات ذيل باشند بیشتر در معرض خطر ابتلا ملانوم قرار دارند
1.       كساني كه داراي چهار  یا بیشتر ازين نوع  خالهاي دسپلاستيك باشند
2.       كساني در حال حاضر ملانوم دارند
3.       دراقارب درجه اول (پدر، مادر، برادر، خواهر، و یا کودک) آنها مصاب ملانوم باشد
. خال dysplastic اغلباداراي خصوصيات ذيل ميباشند

1.       اندازه آن بزرگتر از یک پنسل پاک انتهای پنسل ميباشد
2.       شکل عجیب و غریب دارند (مدور نیستند)
3.       نشاندهنده بيشتر از يك رنگ ميباشند - مخلوط  رنگهاي قهوه ی مایل به زرد، قهوه ای، قرمزو گلابي
4.       خال غیر وصفي می توانند در هر جایی در بدن ظاهر شوند. ولي  اغلبا بر روی تنه ظاهر می شوند.همچنان ممکن است بر روی جلد سر ، و گردن ظاهر شوند. خالهاي غیر وصفي به ندرت بر روی صورت ظاهر می شود.


خال dysplastic اغلباداراي خصوصيات ذيل ميباشند:

بزرگتر از یک پنسل پاک کن انتهای پنسل بوده
شکل عجیب و غریب دارند (مدور نیستند)
نشاندهنده بيشتر از يك رنگ ميباشند - مخلوط  رنگهاي قهوه ی مایل به زرد، قهوه ای، قرمزو گلابي
خال غیر وصفي می توانند در هر جایی در بدن ظاهر شوند. ولي  اغلبا بر روی تنه ظاهر می شوند.همچنان ممکن است بر روی جلد سر ، و گردن ظاهر شوند. خالهاي غیر وصفي به ندرت بر روی صورت ظاهر می شود.

خال مادرزادی Congenital nevus
هنگامی که یک طفل در هنگام تولد داراي خال باشد اين نوع خال، خال مادرزادي نامیده می شود. تقریبا از 100 نفر 1 نفربا خال مادر زادي به دنیا ميايد. این خال ها در اندازه از بسيار کوچک تا خالهاي بزرگ غول
آسا متفاوت اند. داشتن خال غول آساي مادرزادی خطر ابتلا فرد را به ملانوم افزایش می دهد.
خال اسپیتز Spitz nevus
این نوع خال اغلبا مانند ملانوم به نظر می رسد.. دلیلش این است که این خال که اغلب گلابي رنگ، برجسته و گنبدی مانند است. همچنین می تواند رنگ های مختلف از قبیل سرخ، سیاه و سفید، و قهوه ای داشته باشد. خال ممکن است در آن خونریزی بوجود آيد.
اکثرآ خال هاي اسپیتز در طول 20 سال اول زندگی بر روی جلد ظاهر می شوند. خال اسپیتزميتواند نزد بزرگسالان نیز ایجاد می شود.
از جلد خود را از معروض شدن به شعاع آفتاب محافظت كنيد. اعتقاد بر این است که شعاع آفتاب تعداد خال جلد شما افزایش می دهد. و ما می دانیم که آفتاب باعث سرطانهاي جلدي نيز ميگردد.پس باید از کرم های ضد آفتاب هر روزه استفاده نماييد
درصورتي كه
  • شما بیش از 100 خال جلدي داريد
  • يا داراي خال بزرگي که بخش بزرگی از بدن شما را پوشش می دهد باشيد
  • يا شما سابقه خانوادگی ملانوم و خال دسپلاستيك (قبلا ذكر شده) یا یک وضعیت مشابه طبي داريد
در حالات فوق بايد تمام جلد تان هر سه الي شش ماه توسط متخصص جلدي معاينه گردد.
اغلب خال نیازی به درمان ندارد. و برداشتن خال صرف بخاطر مسايل زيبايي صورت ميگيرد اما در يك تعداد حالات برداشتن خال ضروري بوده و بايد بعد از برداشتن معاينه پتالوژيك آن صورت گيرد اين حلات قرر ذيل ميباشد
  • خالهاي كه به سرعت بزرگ ميشوند
  • موجوديت چند رنگ مختف در يك خال
  • ازبين رفتن تناظر در خال چنانچه خال غير منظم گرديده و يك نيم خاال با نيمه دوم آن همسان نباشد
  • خالهاي كه دراي خارش ، التهاب و خونريزي داشته باشد.
تداوي خال 


تدواي خالها اكثراتوسط متخصص جلدي و جراحي پلاستيك صورت گرفته و عمومآ در طريقه تداوي براي خالهاي وجود دارد


تداوي خال با ليزر:
در اين طريقه خالهاي كه كمتر از نيم سانتي متر قطر داشته باشند به راحتي بدون درد و خونريزي بر اشته شده البته قبل از تداوي خال با تطبيق كريمهاي انستيتيك بيحس ميگردند زخم سطحي كه بعد از بردشتن خال بوجود مييايد بزودي ترميم ميگردند در اكثر حالات لكه هاي قهويي رنگي بعد از تداوي بوجود مي آيد كه با مرور زمان ازبين ميرود گاهي خصوصآ هنگامي كه خالهاي بزرگتر تداوي ميگردند ضرورت به تداوي دور دوم يك ماه بعد از دور اول ضرورت ميباشد.
برداشتن خال ها توسط عمل جراحي:
در صورت خالهاي بزرگتر استباب دارد 

0 comments:

پست کردن نظر