نوید سلامتی

۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

Café au Lait Macule طفل مصاب

  نویسنده : داکتر محمد عارف عابد متخصص امراض جلدی زهروی
لکهای نصورای رنگی است که اکثرا در تنه بصورت ولادی موجود میباشد درصورتی که این لکه های کمتر از 6 عدد باشد نارمل بوده و مشکلی را به بار نمیاورد ولی در صورتی که بیشتر از 6 عدد بوده و اندازه آن بزرگتر از 5ملی متر در قبل از جوانی و 15 ملیمتر در هنگام و بعد از جوانی باشد اکثرا علامه مرض ارثی بنام نیوروفیبروماتوزیس میباشد. البته امراض دیگری نیز وجود دارد که در آن اینگونه لکه ها دیده میشود مانند McCune-Albright syndrome
Silver-Russell syndrome
Ataxia telangiectasia
Bloom syndrome
Basal cell nevus syndrome
Gaucher disease
Chiak-Higashi syndrome
Hunter syndrome
Maffucci syndrome
Multiple mucosal neuroma syndrome
Watson syndrome
خوشبختانه سندروم های فوق بسیار نادر بوده و اکثرآ این لکه ها سیر سلیم داشته و همرا با مصابیت اعضاء داخلی توام نبوده و
  صرف یک تغیر رنگ جلد باشد.
این طفل مصاب یک عدد
Café au Lait Macule   بوده که شکل ظاهری آن بسیار مشابه به نقشه آفغانستان میباشد که امیدوارم یک Café au Lait Macul مجزا بوده وتوام با مصابیت اعضاء داخلی نباشد.

0 comments:

پست کردن نظر