نوید سلامتی

۱۳۹۴ شهریور ۲, دوشنبه

انکشاف جلد یا Skin development

تهیه شده توسط: دوکتور عبدالوهاب درویش متخصص جلدی زیبایی
ایمیل: wahab.darwihs@gmail.com
جلد ازمجاورت دوعنصر امبریولوژیکی بوجود میاید.اپیدرم از یک قسمت ناحیه از سطح اولیه گسترولا ( gastrula) وهمچنان میزودرم که به تماس سطح داخلی اپیدرم درجریان گسترولیشن gastrulation میاید انکشاف مینماید.
میزودرم نه تنها درم را میسازد بلکه برای تفریق پذیری ساختمانهای اپیدرم مانندفولیکول مو نیز اساسی محسوب میشود.میلانوسیت ها از نیورل کرست neural crest مشتق میشوند.
بعد ازgastrulation یک طبقه مجزا نیورواکتودرم neuroectoderm در سطح جنین دیده میشود که همین طبقه درآینده سیستم عصبی رامیسازد.

ناخن ها درسه ماهگی به انکشاف شروع مینمایند در جنین در 16 الی 18 هفتگی حجرات کیراتینی در هر دوقسمت جنبی و بطنی مترکس قابل تفریق اند.
میلانوسیت ها از neural crest منشا میگیرند میلانوسیت ها درمراحل ابتدایی جنین قابل تفریق انداما بزودی عنصر که ازآن بوجود میا ید خود رازدست میدهند ومیلانوسیت ها ی صباغی غیر قابل تفریق میگردند حتی در یک جنین دارای جلد سیاه تا قبل از 4 الا 5 ماهگی حیات جنیینی قابل دیدنمیباشند.
حجرات لانگرهانس از یک سطر Monocyte-macrophage-histiocyte در اپیدرم تقریبا در هفته دوازدهم متفرق میگردند.
حجرات Merkle در جلد بدون موی نوک های انگشتان ،لبها،بیره ،بستر ناخن و چندین ناحیه دیگر در تقریبا هفته 16 نمایان میگردند.
هرچند حجرات درم از درمتوم (ventrolateral part of somite ) شاید مهاجرت کند و یک قسمت از جلدرا تشکیل دهند اما قسمت اعظم درم توسط حجرات میزانشیمل ساخته میشود که از نواحی دیگر میزودرمل مهاجرت میکنند.در دوماهگی درم و هایپودرم از هم قابل تفکیک نمی باشند اما فایبر های کولاجن معین درم در اخیر ماه سوم آشکار مگردد که بعدالایه های پپیلری وریتیکولرمشخص میگردند ودر پنج ماهگی conective tissue اطراف فولیکول مو را می پوشاند. فایبرهای ایلاستیک در ابتدادر هفته 22 قابل دید میگردند.
اپیدرم جنینی از یک طبقه مجزا از حجرات اپیتل را احتوا میکند که توسط یک لایه خاص ستر گردیه که به حیث پیش قدم درم شناخته میشود.درم جنینی در ابتدا بسیار حجروی میباشد که در 6 الی 14 هفتگی سه نوع حجرات موجود میباشند stellate cells ,phagocytic macrophage and granula secretory cllls وهمچنان میلانوبلاست یا mast cells از هفته 14 تا 21 فبروبلاست ها قابل ملاحظه و فعال اند وحجرات preneural ،
preicytes ،melanoblast ، merkl و mast cells بصورت منفرد دیده میشوند.
اجزای ساختمانی مختلف جلد که بعد از تولد دیده میشونددر زمان های مختلف جنینی نمایان میشوند بطورمثال فولیکول موی وناخن ها در 9 هفتگی ، غدوات عرقیه در9 هفتگی برای کف دست وپا و در15 هفتگی برای دیگر نواحی وغدوات سیباسیوس در 15 هفتگی. مقدم ترین انکشاف ابتدایی مودرهفته نهم ودرقسمتها ی ابرو،لب علوی و زنخ واقع میشود.
غدوات سیباسیوس در ابتدا به شکل برآمدگی های نیم کره ای درسطح خلفی دهانه مو نمایان میگردند که حجرات آن مقدارهای متوسط از گلایکوجن را احتوا مکنند اما بزودی درمرکز خود گلایکوجن را از دست داده و بزرگتروکف آلود میشوند که بعدا انبوه از قطرات شحمی را میسازند.غدوات سیباسیوس در هفته های 13 و15 قابل تفریق میگردند که بعدابزرگ گردیده و به فعالیت آغاز مینمایند بعد ازتولد اندازه آن ها سریعا کاهش یافته و درزمان بلوغ دو باره بزرگ گردیده تا به فعالیت شانرا آغاز کنند.
غدوات eccrin درسه ماهگی در کف دست وپا به انکشاف شروع منمایند اما درسایر قسمت ها ی وجود در پنج ماهگی
حجرات که قرار است غدوات eccrin را بسازند به شکل دوک مانند بوده وبه طور صمیمی بالی یکدیگر قراردارند.

0 comments:

پست کردن نظر