نوید سلامتی

۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

نخستین نمایشگاه طبی در افغانستان

قرار است اولین نمایشگاه طبی تحت عنوان تشخیص و تداوی رایگان در نمایشگاه افغانستان یا Afghan expo center  از تاریخ ۶ الی ۹ عقرب دایر گردد تعداد زیادی از شفاخانه های خصوصی و شرکت های تورید کننده دوا آمادگی خود را برای اشتراک درین نمایشگاه ابراز نموده اند. 
قابل یادآوری است این اولین نمایشگاه طبی در افغانستان  بوده و جهت کسب اعتماد بیماران به دوکتوران افغانی  و شفاخانه، و همچنان آشنایی با خدمات جدیدی که توسط این شفاخانه ها عرضه موثر میباشد. 
داکتر غلام ربانی نقشبند زاده رییس یکی از شفاخانه های خصوصی از ایجاد این  نمایشگاه ابراز خرسندی نموده میافزاید ایجاد این نمایشگاه قدم ارزنده یی  در معرفی شفاخانه ها و شرکت های دوایی و امید میرود تعداد زیادی از هموطنان ما ازین نمایشگاه بازدید نموده و این نمایشگاه سبب جلب اعتماد  مریضان و مریض داران گردد که سالها ملیون ها دالرا برای تداوی ایشان در کشورهای خارجی به مصرف میرسانند و گاهی دیده شده که مریضان برای حتی برای تداوی امراض بسیار خفیف که هیچ نیاز نیست با متحمل  شدن به مشکلات زیاد اقتصادی و فیزیکی به خارج سفر میکنند. او افزود شاید این نمایشگاه طریقی برای جلب سرمایه گذران خارجی و داخلی برای سرمایه گذاری  درین بخش بوده و امید است تا با ایجاد این نمایشگاه عرصه های صحی که نیاز به سرمایه گذاری دارد شناسایی شده و ما بتوانیم در آینده ها در سنتور صحی خود کفا گردیم. 
آدرس : نمایشگاه افغانستان چهار راهی طربازخان کابل افغانستان 

0 comments:

پست کردن نظر